پایگاه۱۰۰سال کتابخانه دوران قاجاریه دوران پهلوی دوران اسلامی احزاب و سیاست گوناگون فیلم ها و صداها تماس با ما
« دانستنی های اسلامی ↓ » « سخنان آیت الله خمینی در مورد یهود بنی قریظه »

سخنان آیت الله خمینی در مورد یهود بنی قریظه

مهزاد - آ - پور

جنایات محمد در صدر اسلام

و مقایسه آن با کشتارهای آیت الله خلخالی.

در دقیقه 10 ام این فایل از زبان آیت الله خمینی میشنویم:
"ما میخواهیم اسلام را ... چیز بکنیم، یکی از اینها آمده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینها را میکشند، نه این آخری ها را، آنهایی را که آقای خلخالی کشته اند؛ اینها باز توجه ندارند که اسلام در عین حالی که یک مکتب تربیت است، لکن آنروزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشان را در یکجا در یهود بنی قریظه را میکشند، گردن میزنند به امر رسول الله. اینها همین حرفهای غربی را میزنند که ما باید اول اصلاح کنیم، اول همه را اصلاح کنیم، بعد حد بزنیم."

Download

اهمیت این از آنجا است که بسیاری از افراد، نمیدانند که جنایات جمهوری اسلامی کاملا برخواسته از احکام غیر انسانی و ضد آزادی اسلام است. در اینجا از زبان بنیانگزار جمهوری اسلام میشنویم که قتل عامهای شکل گرفته در مورد زندانیان سیاسی مانند همان قتل عام یهودیان بنی قریظه است. و این مسئله از لحاظ تاریخی مقایسه ای کاملاً صحیح است. شرحی بر آنچه در واقعه بنی قریظه رفته است را در نوشتار زیر بخوانید.

در ماجرای بنی قریظه واقعا چه اتفاقی افتاد؟

همچنین پیرامون این واقعیت نوشتارهای زیر را مطالعه کنید.
بخش آیات جنایی قرآن